Rekrutacja

Lart studiO Live Search

REKRUTACJA

 
ZASADY REKRUTACJI DO POLICEALNEGO STUDIA AKTORSKIEGO LART STUDIO W ROKU 2020/21

 

Rekrutacja do Lart studiO jest prowadzona na podstawie zapisów.

O przyjęcie mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające obywatelstwo polskie albo nie będące obywatelami polskimi, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 31 marca 2020 roku do 20 lipca 2020 roku.

Osoby ubiegające się o przyjęcie składają do 20 lipca 2020 roku w sekretariacie szkoły następujące dokumenty (decyduje data stempla pocztowego):    podanie - kwestionariusz osobowy (pobierz)

 

    świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (jeżeli nie ma zdanej matury)

 

    dowód wpłaty wpisowego i czesnego (za pierwszy miesiąc)

 

    4 zdjęcia (format do dowodu osobistego)

 Lista przyjętych osób zostanie ogłoszona przez Dyrektora 2 września 2020 roku poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń.

Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni.

Opłata wpisowa ustalana jest odrębną uchwałą. Opłata wpisowa jest opłatą za przeprowadzenie wszelkich czynności o charakterze administracyjnym w trybie postępowania kwalifikacyjnego i jest to opłata bezzwrotna.

Statut Szkoły

Dokumenty można składać od pon. do czw. w godz. 900-1530 w sekretariacie Lartu, lub przesłać listem poleconym na adres szkoły.OPŁATY W LART STUDIOWpisowe : 850 PLN

Czesne : 850 PLN

(Przy jednorazowej wpłacie za cały rok z góry - do 19-go lipca - kwota czesnego wynosi 7600 zł)

Wpisowe i czesne należy wpłacać w sekretariacie szkoły lub na konto:

1815 0011 4212 2060 3261 9400 00

Nikt nie dał mi z siebie tyle, ile dostałam od prowadzącyh w Larcie


Urszula Grabowska w Larcie