OWU i Regulamin Kursów Online

Lart studiO Live Search

974

Zdobyte Indeksy

104

Godziny w Miesiącu

29 LAT

DOŚWIADCZENIA
 

 

 OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA

KURSÓW I LEKCJI ONLINE

§ 1

 

1. Za pośrednictwem strony internetowej http://www.lartstudio.krakow.pl/ mają Państwo możliwość zawarcia umowy z Barbarą Michno i Leszkiem Zdybałem – prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą "LART STUDIO"-STUDIO AKTORSKIE BARBARA MICHNO,LESZEK ZDYBAŁ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Krakowie (31-050) przy ul. Brzozowej 6A, posiadającej numer NIP: 6761779371, REGON: 350775023 (dalej jako: „Studio”) o świadczenie przez Studio na rzecz Państwa (dalej jako: „Słuchacz”) usługi w postaci przeprowadzania praktycznych zajęć w dziedzinie sztuki aktorskiej takich jak: dykcja, wymowa, impostacja głosu, emisja, piosenka, taniec, zajęcia z gry aktorskiej, zadania aktorskie, monolog.

2. Zawarcie umowy (dalej jako: „Umowa”) następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na wskazanej powyżej stronie internetowej oraz przesłaniem go Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i wiąże się z obowiązkiem uiszczenia zryczałtowanego wynagrodzenia (zwanego dalej: „Czesnym”), na zasadach opisanych poniżej.

3. Usługi świadczone będą w formie zajęć online. Szczegóły dotyczące sposobu uzyskiwania dostępu do zajęć online zostaną udostępnione Słuchaczowi niezwłocznie po uiszczeniu pierwszej raty Czesnego.

4. Aby móc korzystać z zajęć online Słuchacz zobowiązany jest posiadać komputer z dostępem do Internetu. Studio nie zapewnia sprzętu komputerowego ani dostępu do Internetu dla Słuchacza.

 

§ 2

 

1. Z tytułu usług świadczonych przez Studio na podstawie Umowy, Słuchacz zobowiązany jest uiścić zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 2 550 zł (słownie: dwóch tysięcy pięciuset pięćdziesięciu złotych), płatne w trzech miesięcznych ratach, każda w wysokości 850 zł (słownie: ośmiuset pięćdziesięciu złotych) dla Kursu do PWST Online lub 3000 zł (słownie: dwóch trzech tysięcy złotych) dla Kursu Reżyserii Online lub  850 zł (słownie: ośmiuset pięćdziesięciu złotych) dla Całocznego Kursu Aktorskiego Online - Tryb12H, płatne co miesiąc do 20-go każdego następnego miesiąca lub  450 zł (słownie: czterystu pięćdziesięciu złotych) dla Całocznego Kursu Aktorskiego Online - Tryb 6H, płatne co miesiąc do 20-go każdego następnego miesiąca. W przypadku Prywatnych Lekcji Online Słuchacz zobowiązany jest uiścić wynagrodzenie w wysokości 120 zł (slownie: stu dwudziestu złotych) dla Pojedynczej Lekcji Online, lub 500 zł (słownie: pięciuset złotych) dla Pakietu 5 Lekcji Online.

2. Czesne będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Studia wskazany w potwierdzeniu rejestracji przesłanym na adres poczty elektronicznej Słuchacza podany podczas rejestracji.

3. Raty z tytułu Czesnego będą płatne w terminach wskazanych w potwierdzeniu rejestracji, o którym mowa w ust. 2. Chwilą płatności jest moment obciążenia rachunku bankowego Słuchacza

4. Ewentualna absencja i nieuczestniczenie Słuchacza w prowadzonych przez Studio zajęciach nie stanowią przesłanek obniżenia Czesnego.

5. Studio nie zapewnia późniejszego dostępu do poszczególnych zajęć prowadzonych w formie online.

6. Jeżeli na zajęciach online osobom uczestniczącym udostępniane były materiały naukowe, Studio udostępni te materiały Słuchaczowi na jego prośbę zgłoszoną do zakończenia okresu obowiązywania umowy.

7. W przypadku opóźnienia w płatności rat z tytułu Czesnego, Studio będzie uprawnione do naliczania Słuchaczowi odsetek od rat nieuiszczonych w terminie, w wysokości sumy dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 6 punktów procentowych.

 

§ 3

 

1. Słuchacz ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym innym uczestnikom zajęć prowadzonych przez Studio.

2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt komputerowy Słuchacza wykorzystywany do uzyskiwania dostępu do zajęć online.

3. Studio nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uzyskania dostępu do zajęć online z przyczyn nieleżących po stronie Studia.

4. Zawierając umowę Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Studia oraz Statutu Studia.

5. Studio dysponuje zasobami, w szczególności kadrowymi i technicznymi, pozwalającymi na realizację niniejszej Umowy.

6. Słuchacz jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Studio o zmianie danych adresowych, w tym adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania doręczenia dokonanego na ostatni znany adres za skuteczne.

 

§ 4

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, wynoszący trzy miesiące liczone od dnia wskazanego w formularzu rejestracji.

2. Studio będzie uprawnione do wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Słuchacza, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

3. Za przyczynę leżącą po Stronie słuchacza uprawniającą do wypowiedzenia Umowy traktowane będzie także opóźnienie w płatności na rzecz Studia rat z tytułu Czesnego przekraczające jeden miesiąc.

4. W przypadku rozwiązania Umowy z powodu wielokrotnego nieuczestniczenia przez Słuchacza w zajęciach, rażącego naruszania przez Słuchacza zasad współżycia społecznego wpływającego na wykonywanie Umowy, uporczywego lub rażącego naruszania przez Słuchacza Regulaminu Studia lub Statutu, Słuchacz będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Studia kary umownej w wysokości odpowiadającej iloczynowi 300 zł (słownie: trzystu złotych) oraz liczby miesięcy pozostałych do końca okresu obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem, że kara umowna wyniesie nie mniej niż 300 zł (słownie: trzysta złotych).

5. Słuchacz może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Nie jest dopuszczalne wypowiedzenie Umowy, którego skutek przypadałby na koniec okresu jej obowiązywania.

7. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Czesne ulega odpowiedniemu obniżeniu.

 

§ 5

 

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie ponosić skutków częściowego ani całkowitego niewykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w przypadku wystąpienia siły wyższej, która wpływa na wykonywanie Umowy.

2. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć wszelkie zdarzenia, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, na które żadna ze Stron nie ma wpływu, i których wystąpieniu nie mogła zapobiec. W szczególności, za siłę wyższą należy uznać takie zdarzenia jak: powódź, pożar, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, inne klęski żywiołowe, epidemia, działania legislacyjne uniemożliwiające wykonanie Umowy, wojna, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, przypadki zniszczenia sieci internetowej skutkujące znaczącym ograniczeniem komunikacji.

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy, Strona, dla której wystąpiła niemożność wykonania jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, okres obowiązywania Umowy ulega przedłużeniu o okres występowania siły wyższej.

 

§ 6

 

1. Słuchaczowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Słuchaczowi, który nie jest konsumentem, przywołane prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje.

2. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usług (zajęć online) przed upływem terminu wskazanego w ust. 1, Słuchacz będący konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i tym samym, z chwilą rozpoczęcia zajęć online traci prawo odstąpienia od Umowy.

3. W celu wykonania prawa do odstąpienia od Umowy należy przesłać jednoznaczne oświadczenie woli w tym przedmiocie na adres siedziby Studia.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Studio zwróci Słuchaczowi środki otrzymane tytułem zapłaty Czesnego. Zwrot środków nastąpi na wskazany przez Słuchacza rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Odstąpienie od Umowy może być dokonane poprzez wypełnienie formularza według poniższego wzoru (przy czym jego wykorzystanie nie jest obowiązkowe):

wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: "LART STUDIO"-STUDIO AKTORSKIE BARBARA MICHNO,LESZEK ZDYBAŁ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Krakowie (31-050) przy ul. Brzozowej 6A

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

3 miesięczny kurs online

– Data zawarcia umowy: __________________________

– Imię i nazwisko: _______________________________

– Adres: _______________________________________

– Numer rachunku bankowego: ____________________

– Podpis: ______________________________________

– Data: ________________________________________

 

§ 7 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów ani Umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

3. Ewentualne reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni.

4. Studio będzie uprawnione do wprowadzania zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów w uzasadnionych przypadkach. W razie zmiany wpływającej na zawarte umowy, Studio poinformuje Słuchacza o zmianach co najmniej 14 dni przed dniem ich wejścia w życie, na adres poczty elektronicznej Słuchacza. W przypadku zmian nakładających na Słuchacza nowe obowiązki lub zwiększających jego dotychczasowe obowiązki, Słuchacz będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy do dnia wejścia w życie przedmiotowych zmian.

5. W razie rozbieżności pomiędzy niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów a zawartą Umową (w tym także z formularzem rejestracyjnym), zastosowanie będą miały postanowienia Umowy.

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Studia.

7. Niniejsze Ogólne Warunki Umów wchodzą w życie z dniem 08.04.2020 roku i mają zastosowanie do umów zawieranych od dnia ich wejścia w życie.

 

 

 Regulamin

Kursów on-line: aktorskiego i reżyserii

I. Organizator kursu, definicje

 

1. Organizatorem Kursu przygotowawczego są Barbara Michno i Leszek Zdybał – prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą "LART STUDIO"-STUDIO AKTORSKIE BARBARA MICHNO,LESZEK ZDYBAŁ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Krakowie (31-050) przy ul. Brzozowej 6, posiadającej numer NIP: 6761779371, REGON: 350775023 (dalej jako: „Studio”).

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Cenniku – należy przez to rozumieć wykaz cen oraz rabatów, dostępny na stronach internetowych:

http://www.lartstudio.krakow.pl/index.php/online/roczny-kurs-aktorski-online

http://www.lartstudio.krakow.pl/index.php/online/kurs-pwst-online

http://www.lartstudio.krakow.pl/index.php/online/kurs-rezyserii-online

b) Kursie – należy przez to rozumieć zajęcia odbywające się w wymiarze 12 godzin tygodniowo (1 godzina liczona jako 60 minut) tygodniowo, realizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem: Kurs Aktorski lub Kurs Reżyserii;

c) Kursie Aktorskim – należy przez to rozumieć Kurs, w ramach którego odbywają się zajęcia z tańca, rytmiki, gimnastyki, teksty: interpretacja, improwizacja, emisja, piosenka, solfeż, działania aktorskie, zadania na tekstach, wymowa, dykcja, konsultacje logopedyczne;

d) Kursie Reżyserii – należy przez to rozumieć Kurs, w ramach którego odbywają się zajęcia z adaptacji prozy i dramatu, krytycznej analizy reżyserskiej tekstu dramatycznego, praca z aktorem - zadania aktorskie, inscenizacja (scenografia, muzyka i multimedia), seminaria - (historia teatru i dramatu, filozofia, malarstwo i muzyka), egzemplarz - (pisanie i próba obrony pracy egzaminacyjnej);

e) Słuchaczu – należy przez to rozumieć osobę, która dokonała rejestracji na Kurs.

 

 II. Cel Zajęć, program nauczania, nauczyciel

 

1. Celem Kursu jest przygotowanie Słuchacza do egzaminu na wydział aktorski oraz reżyserii (zgodnie z wybranym rodzajem Kursu) do wyższych szkół teatralnych z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących zasad egzaminacyjnych danej szkoły wyższej.

2. Zajęcia prowadzone są wg autorskiego programu opracowanego przez Studio z jednoczesnym dostosowaniem do indywidualnych możliwości i potrzeb Słuchacza.

3. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela - pedagoga, posiadającego odpowiednie kwalifikacje tzn. tytuł magistra sztuki.

 

 III. Warunki nauczania

 

1.Zajęcia odbywają się zdalnie on-line za pomocą systemu teleinformatycznego. Dane dostępowe do systemu zostaną udostępnione przez Studio przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w ramach Kursu.

2. Każdy rodzaj Kursu obejmuje określoną, stałą liczbę godzin zajęć, która jest realizowana zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia, które nie odbędą się z przyczyn zależnych od Studia zostaną przeprowadzone w innym terminie, po stosownym ustaleniu z całą grupą uczestników. Prowadzone będą przez nauczyciela lub osobę go zastępującą.

3. Zajęcia odbywają się w grupach liczących ok. 10 Słuchaczy.

4. Materiały przekazywane podczas Kursu są dostępne w czasie trwania poszczególnych zajęć w formie elektronicznej. Wszelkie prawa autorskie do przekazywanych materiałów pozostają własnością ich właścicieli.

 

 IV. Zgłoszenia na kurs

 

1. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą linku do płatności umieszczonego w KURS DO PWST ONLINE:

http://www.lartstudio.krakow.pl/index.php/online/kurs-pwst-online

lub w KURS REŻYSERII ONLINE:

http://www.lartstudio.krakow.pl/index.php/online/kurs-rezyserii-online

lub w CALOROCZNY KURS  AKTORSKI ONLINE:

http://www.lartstudio.krakow.pl/index.php/online/roczny-kurs-aktorski-online

 

2. Do zgłoszenia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska Słuchacza, danych kontaktowych oraz adresu email.

 

 V. Uruchomienie kursu

 

1. Uruchomienie Kursu jest warunkowane zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników, którzy dokonali opłaty za Kurs, wskazanej w formularzu rejestracyjnym.

2. Słuchacz zostanie poinformowany o uruchomieniu bądź nieuruchomieniu Kursu, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. Stosowna informacja zostanie umieszczona na stronach : http://www.lartstudio.krakow.pl/index.php/online/kurs-pwst-online  http://www.lartstudio.krakow.pl/index.php/online/kurs-rezyserii-online  http://www.lartstudio.krakow.pl/index.php/online/roczny-kurs-aktorski-online 

3. Harmonogramem Kursów dostarczany jest Słuchaczowi przed rozpoczęciem pierwszych zajęć drogą elektroniczną na adres podany przez Słuchacza podczas rejestracji. Ze względu na proces formowania się grupy możliwe są zmiany w harmonogramie, w tym także opóźnienie w rozpoczęciu zajęć. W tym przypadku zajęcia, które się nie odbyły, odbędą się w innym, ustalonym terminie także po zakończeniu Kursu, jednak przed ustalonymi przez wyższe uczelnie terminami egzaminów na wydział aktorski i reżyserii.

4. W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć, które nie odbyły się zgodnie z harmonogramem z przyczyn zależnych od Studia, odpowiednia część opłaty za Kurs zostanie zwrócona uczestnikom na wskazane konto bankowe w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Kursu.

 

 

  VI. Harmonogram kursów

 

 

Tygodniowy grafik zajęć będzie udostępniany co tydzień na stronie Lart studiO  http://www.lartstudio.krakow.pl/    w zakładce plan zajęć online.

 

 VII. Ceny, rabaty, raty, termin płatności, forma płatności 

 

1. Aktualne opłaty za Kursy oraz rabaty znajdują się na stronie internetowej.

2. Oprócz jednorazowej opłaty za zajęcia istnieje możliwość dokonania wpłaty w ratach.

3. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na Kursie jest dokonanie wpłaty zgodnej z Cennikiem lub opłacenie pierwszej raty.

4. Opłatę za Kurs należy wnieść przelewem na konto lub za pomocą przelewów 24  przy rejestracji :

http://www.lartstudio.krakow.pl/index.php/online/kurs-pwst-online

http://www.lartstudio.krakow.pl/index.php/online/kurs-rezyserii-online

5. Opłaty za zajęcia, na których słuchacz był nieobecny nie podlegają zwrotowi.

 

  VIII. Warunki rezygnacji 

 

1. Słuchacz ma prawo zrezygnować z zajęć w trakcie Kursu w dowolnym momencie jego trwania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Informacja o rezygnacji wymaga formy pisemnej. Zawiadomienie o rezygnacji można wysłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub doręczyć oświadczenie w formie pisemnej do siedziby Studia.

3. W przypadku opłaty za Kurs wniesionej jednorazowo, należna nadpłata za zajęcia, które się jeszcze nie odbyły jest zwracana Słuchaczowi przelewem na wskazane konto w ciągu 7 dni od daty upływu okresu wypowiedzenia.

 

  IX. Organizacja kursu 

 

1. W trakcie trwania zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy danej grupy wraz z nauczycielem -pedagogiem.

2. Słuchacz Kursu może zostać skreślony z listy uczestników za nieopłacenie Kursu w ustalonych terminach, jak również z powodów dyscyplinarnych. Skreślenie Słuchacza jest równoważne z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie zajęć w ramach Kursu na rzecz Słuchacza.

3. W trakcie zajęć obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu.

4. W trakcie trwania zajęć obowiązują szeroko rozumiane zasady kultury osobistej tj. właściwy ubiór (zakaz uczestnictwa w negliżu, szlafroku czy piżamie), nie spożywanie posiłków w czasie trwania zajęć.

 

  X. Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące organizacji zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane Studiu. Studio zobowiązuje się do natychmiastowego rozwiązania ewentualnych problemów.

2. Wszelkie przypadki nieujęte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualne.

5. Opłaty za zajęcia, na których słuchacz był nieobecny nie podlegają zwrotowi.